Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsätie

Yksityistiellä liikenteenohjauslaitteen asettaa tiekunta tai osakkaat yhdessä saatuaan siihen kaupungin suostumuksen. 

Kaupungin suostumusta ei tarvita tien kunnon, tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kyse on usein tilanteesta, jossa tilanteen poikkeuksellisuus tai kiireellisyys ei mahdollista suostumuksen hankkimista. Mikäli tilanteesta tulee pysyvämpi, on yksityisen tienpitäjän hankittava suostumus.

Hakemuksen suostumuksen saamiseksi tekee tienpitäjä (tiekunta tai osakkaat) ja kaupunki tekee hakemuksen perusteella päätöksen. Kunnalla ei ole yleistä valvontavelvollisuutta tieliikennelain noudattamisessa.

Kaupungin suostumusta haetaan sähköisesti Jyväskylän asiointipalvelussa kohdasta "Liikenteenohjauslaitteet!. Palvelun käyttöä varten tulee luoda käyttäjätunnus pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Kuva
Liikenteenohjauslaitteet-ikoni

Asumisen ja rakentamisen asiointipalvelu

Hakemuksessa tulee esittää

 • Lyhyt selostus asiasta ja perustelut anomukselle
 • Tiekunnan nimi 
 • Tiekuntaan kuuluvien teiden nimet sekä kaikkien liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella olevien teiden nimet
 • Liikenteenohjauslaitteet, joiden asettamiselle haetaan suostumusta (liikennemerkki, puomi tms.)
 • Liikennemerkistä ilmoitetaan Väyläviraston ohjeen mukainen nimi ja numero.
  Lisätietoja: https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit
 • Jokaisen liikenteenohjauslaitteen sijainti ja suunta kartalla.

Hakemukseen liitetään

 • Tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirja, josta näkyy tiekunnan päätös liikenteenohjauslaitteen asettamisesta. Liikennemerkin asettamisesta on hyvä olla maininta myös kokouskutsussa.
 • Ellei suostumuksen hakija ole järjestäytynyt tiekunta, tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoittama suostumus tai valtakirjat kaikilta osapuolilta.
 • Jos liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella on muita teitä, niin myös niiden osalta on hakemukseen liitettävä tiekunnan kokouspöytäkirja tai osakkaiden suostumukset.

Kaupunki huomioi suostumusta antaessaan, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien käytön kannalta. Kaupunki pyytää tarvittaessa poliisilta, ELY-keskukselta tai pelastuslaitokselta lausunnon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.

Tiekunnan tai osakkaiden vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat. 

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on tieliikennelain mukaan toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Yksityisteitä koskevat tiedot yhdistetään osaksi avointa paikkatietoaineistoa. Aineistoa hyödyntävät esimerkiksi pelastuslaitos, navigaattorivalmistajat sekä metsäteollisuus.

Tiekunta tai osakkaat ilmoittavat tiedot Digiroadiin. 

Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään
tieliikennelaissa (729/2018, 70-87 §) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729#L4P71

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee (Yksityistielaki 560/2018, § 85).

Lisätietoja: 
Katumestari 014 2668020
Liikenteenohjausinsinööri 050 342 2831
yksityistiet [at] jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
tie