Hyppää pääsisältöön

22.8.2022

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus merkitsi tänään pidetyssä kokouksessaan tiedoksi talouden puolivuosikatsauksen. Kesäkuun tilanteen perusteella kaupungin toimintakate toteutuu 11,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuotot ovat toteutumassa yhteensä 18 miljoonaa euroa ja toimintamenot yhteensä 29,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempana.

Kokonaisuudessaan kaupunki ennakoi talouteen 17,9 miljoonan euron alijäämää kuluvalta tilikaudelta. Käyttötalouden huomattavasta ylityksestä huolimatta alijäämäennuste on kuitenkin pienentynyt muutetusta talousarviosta neljällä miljoonalla eurolla. Alijäämäennustetta pienentävät mm. Laine Oy:n osakekaupan myynti sekä ennakoitua paremmat verotulot. Lopulliseen tulokseen vaikuttaa lisäksi mahdollinen sote-kiinteistöjen myynti, jota valmistellaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn loppuvuoden aikana. 

Käyttötalouden menojen kasvu on suurinta sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa ylitysennuste on yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Suurimpia kustannuseriä aiheuttavat lisääntyneet huostaanotot sekä vammaispalveluiden laitoshoidon tarve, joista sosiaalipalveluihin aiheutuu yhteensä lähes 6 miljoonan euron lisäkustannukset. Avoterveydenhuollossa 1,8 miljoonan euron kasvu johtuu koronakustannuksista ja ikääntyneiden palveluissa tapahtuva 2 miljoonan euron ylitys mm. palveluasumisen kustannusten noususta. 

Konsernihallinnon talous on toteutumassa 5,4 miljoonaa euroa ennakoitua parempana johtuen mm. Työterveys Laineen myyntivoitosta. Samaan aikaan työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin ylittymässä merkittävästi. 

Kasvun ja oppimisen palveluissa ylitysennuste on 1,2 miljoonaa euroa johtuen mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelutarpeen kasvusta, yleisopetuksen ja vammaisopetuksen koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen ylityksestä, nuorisopalvelujen toimintamenojen ylityksestä sekä oppilaskuljetusten indeksitarkastuksista. 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tulopohjassa on jopa 1,6 miljoonan euron ero talousarvioon nähden. Tulopuolta heikentää alkuvuonna voimassa olleet koronarajoitukset niin kulttuuri- kuin liikuntapalveluissakin sekä esimerkiksi AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus. Menoja lisää energia- ja polttoainekustannusten ennakoimaton nousu. Kaupunkirakennepalveluissa kustannuksia lisää mm. polttoaineiden hinnannousu sekä viime talven lumimyräkät, jotka aiheuttivat katujen talvihoitokustannuksiin 2,2 miljoonan euron ylityksen. 

Toteumaan liittyy kuitenkin vielä runsaasti epävarmuustekijöitä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämäennuste tammi-huhtikuun seurantatietojen perusteella on noin 8 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus olisi suuruusluokaltaan 4 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin tilinpäätöksessä 2021 on pakollinen varaus Jyväskylän kaupungin osuudesta sairaanhoitopiirin alijäämiin 31.12.2021 tilanteen mukaisesti. Mikäli sairaanhoitopiirin taseeseen syntyy uutta alijäämää tilivuoden 2022 aikana, niin Jyväskylän kaupunki joutuu siitä oman osuutensa kattamaan 31.12.2022 mennessä. Sota Euroopassa aiheuttaa epävarmuutta verotulokehitykseen sekä yleiseen talous- ja työllisyyskehitykseenkin. Riskinä kustannuskehitykseen ovat myös historiallisen kova inflaatio ja nousevat korot.

Köyhyysohjelma etenee valtuustoon 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupungille laaditun köyhyysohjelman vuosille 2021-2024. Köyhyysohjelman tavoitteena on laatia suunnitelma sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka voivat ennaltaehkäistä köyhyyttä ja vähentävää köyhyydestä ja pienituloisuudesta aiheutuvia sosiaalisia, inhimillisiä sekä taloudellisia ongelmia. Köyhyyttä tarkastellaan ohjelmassa ilmiöpohjaisesti elämäntilanteen ja köyhyyden taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen ulottuvuuden näkökulmista.

Köyhyysohjelmassa esitetään, että taloudellista tilannetta helpottavista palveluista ja yhteistyökumppaneista tiedotetaan enemmän. Tiedottamisen tulee kohdistua niin lakisääteisiin etuuksiin, kaupungin tarjoamiin palveluihin ja etuuksiin sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluihin. Yhteistyötä tulee tehdä tiiviisti myös hyvinvointialueen kanssa. Ohjelmassa esitetään lisäksi, että talous otetaan nykyistä herkemmin puheeksi kaupungin eri palveluissa, jotta neuvontaa voidaan kehittää ja tietoa eri tukimuodoista jakaa nykyistä paremmin. 

Ikäystävällinen Jyväskylä -ohjelma luo suuntaviivaa aina vuoteen 2030  

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Ikäystävällinen Jyväskylä -ohjelman vuosille 2021-2024. 

Ohjelman kantava ajatus on, että kaupunki tukee aktiivista ikääntymistä optimoimalla mahdollisuuden terveeseen, osallistavaan ja turvalliseen ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa toiminnan rakenteiden ja palvelujen mukauttamista niin, että ne ovat saavutettavia ja huomioivat ikääntyvien muuttavat tarpeet ja toimintakyvyn. 

Ohjelman painopisteinä tulevina vuosina on monialaisen yhteistyön tiivistäminen, asumisen kehittäminen, harrastamisen ja kohtaamisten mahdollistaminen ja palveluiden digitalisaation kehittäminen sekä riittävien, laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen varmistaminen. 

------

Hallitus päätti järjestää kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuuden kaupunginvaltuuston puheenjohtajaan paluusta luottamustehtäviinsä. Pöydälle kokouksessa jäivät jäsenten nimeämiset Kylän Kattauksen johtokuntaan ja kutsuntalautakuntaan. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: