Hyppää pääsisältöön

16.1.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan mm. lausunnon jätehuollon palvelutasosta. Lisäksi hallitus käsitteli kolme asemakaavaa, jotka etenevät seuraavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Hallituksella ei huomautettavaa jätehuollon palvelutasosta

Jyväskylän kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa jätehuollon palvelutasosta vuosille 2023–2025. Keskeisiä muutoksia on poistotekstiilikeräyksen aloittaminen, hyötykeräyspisteiden yhtenäistäminen siten, että kaikilla pisteillä kerätään lähtökohtaisesti samoja jätejakeita, vaarallisten jätteiden vastaanoton painottaminen kiertävään keräykseen ja koululaisille tarjottavan jäteneuvonnan lisääminen. Jatkossa esikouluryhmille järjestettävien neuvontatilaisuuksien lisäksi järjestetään uusi kolmosluokkalaisille suunnattu jätteen synnyn vähentämistä koskeva oppitunti.

Sopimus kuntien kesken koskien Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen koskien Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lakkauttamista. Taustalla on hyvinvointialueen aloitus. Aiemmin kuntien välillä laaditussa yhteistoimintasopimuksessa ei ole huomioitu järjestämisvastuun siirtymistä lain nojalla kolmannelle osapuolelle. Tästä syystä on syytä sopia maksuosuuksien suorittamisesta vuoden 2022 osalta, mahdollisten vahinkojen kustannuksista sekä muista mahdollisista maksuvelvoitteista. Lisäksi sovitaan virkojen ja terveydenhuoltojaoston lakkauttamista.

Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimon virantoimitusvelvollisuuden muutos

Kaupunginhallitus päätti sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimon virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta 1.2.2023 alkaen. Jatkossa toimialajohtajan tehtäväalueeseen liitetään kulttuuripalvelut palvelualueen palvelujohtajan virkatehtävät. Toimialajohtajan kokonaispalkka on 1.2.2023 alkaen 9 126,39 euroa.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että kulttuuripalveluiden tehtäväalueen palvelujohtajan viran perustamisen ja täyttämisen tarve arvioidaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pumperinkadun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Pumperinkadun asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään. Kaava-alue sijaitsee Keljonkeskuksessa noin neljä kilometriä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 40 tontteja 2 ja 4 sekä katualuetta.

Asemakaavalla mahdollistetaan vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Nykytilanteessa alue on rakentamaton. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus, noin 6000 kerrosalaneliömetriä, säilytetään. Kortteli- ja katualueiden tila- ja aluevaraukset järjestellään kuitenkin uudelleen.

Sataman asemakaavan muutos valtuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy sataman asemakaavan muutosehdotuksen. Muutosalue sijaitsee Lutakossa Jyväsjärven rannalla Satamakadun varressa

Kaavan muutoksella todetaan nykyinen ja mahdollistetaan lähivuosina tapahtuva suunniteltu maankäyttö ja rakentaminen. Näitä ovat esimerkiksi satamaan liittyvät palvelut, liikennejärjestelyt ja pysäköinti, virkistysalueet ja ulkoilureitit, vesialueella tapahtuva rakentaminen kuten laiturit ja uimapaikat sekä tekninen huolto. Asemakaavassa myös huomioidaan aiempi poikkeamisluvilla toteutunut rakentaminen Kompassinrannassa ja voimassa olevasta asemakaavaratkaisusta poikkeava rakentaminen mm. Satamapuistossa ja pysäköintialueilla.

Jyväskylän Lutakon satama on kaupungin pääsatama, joka on kehittynyt vieressä olevan Rantaväylän ja Lutakonaukion rakentumisen myötä. Aiemmin lähinnä vesiliikenteeseen käytetystä alueesta on muodostunut satamatoimintojen lisäksi keskustan ”olohuone”, jossa voi nauttia Lutakonaukion tapahtumista, sataman palveluista ja virkistysalueesta veden äärellä.

Tammirinteen asemakaavan laajennus ja muutos äänestyksen jälkeen valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tammirinteen asemakaavan laajennuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tarkistetussa muodossa.

Halssilan ja Jyskän väliin suunnitteilla olevan Tammirinteen uuden asuinalueen kaavatyön aikana on alueelle tutkittu useita erilaisia rakentamisen vaihtoehtoja. Suunnitteluratkaisuun on ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen lisätty tarkennuksia luonnon suojelumääräyksiin, poistettu kuusi pientalotonttia ja katualuetta sekä laajennettu virkistysaluetta. Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Keskustelun aikana Arto Lampila (Vihr.) esitti Meri Lumelan (Vihr.) ja Irma Hirsjärven (Vas.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys hävisi kuitenkin äänestyksessä äänin 10-3 ja asian käsittelyä jatkettiin. Muutosesityksiä ei jatkokeskustelun aikana tehty, joten asia hyväksyttiin kaupunginjohtajan pohjaesityksen mukaisesti. Asiasta jätettiin eriäviä mielipiteitä.


Lisäksi kaupunginhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta kuolinpesän omaisuutta. Mikäli perintö myönnetään, se kohdennetaan sivistyspalveluiden toimialalle ja osoitetaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseen vahvistamalla erityisnuorisotyön palvelutarjontaa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Lisätietoja:

  • Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
  • Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
  • Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
Asiasanat: